rss Uutiset, nuorisotakuu

14.4.2015 11.03

Ohjaamot edistävät nuorisotakuun toteutusta - nuorten matalan kynnyksen palvelut käynnistymässä

Piakkoin nuoret voivat saada entistä paremmin henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa omien tarpeidensa mukaisesti. Helposti lähestyttävät matalan kynnyksen palvelut, ”Ohjaamot” käynnistelevät toimintaansa eri puolilla Suomea. Lisäksi valmisteilla on valtakunnallinen nettiohjaukseen perustuva palvelu nuorille.

Mikä on Ohjaamo?

Ohjaamo on alle 30-vuotiaille nuorille suunnattu matalan kynnyksen palvelupiste, jonne nuoren on helppo tulla ja jonne hän ei tarvitse lähetettä miltään taholta. Ohjaamon toimintamalli rakentuu monialaista palvelua tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta.

Ohjaamosta nuori saa henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta sekä omaan tilanteeseensa sopivaa tukea. Tuki voi liittyä esimerkiksi elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisiin taitoihin ja valmiuksiin tai kouluttautumiseen ja työllistymiseen.

Sopimukseen ja toimijoiden väliseen kumppanuuteen perustuvan Ohjaamo-mallin tavoitteena on tuoda saman katon alle nuorten palveluja tarjoavia toimijoita, edistää yhdessä tekemistä ja luoda uusia tapoja toimia. Nuoret osallistuvat suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Nuoret voivat esimerkiksi olla vetämässä erilaisia vertaistukeen perustuvia ryhmätoimintoja.

Ohjaamojen lisäksi valmisteilla on valtakunnallinen nettiohjaukseen perustuva palvelu. Sen idea on tarjota nuorille ohjausta ja neuvontaa myös verkon välityksellä täydentämään kasvokkain tapahtuvaa palvelua. Ensimmäiset Ohjaamot voivat ottaa vastaan nuoria asiakkaita jo syksyllä. Verkkopalvelun kehittäminen käynnistyy vuoden 2015 kuluessa ja palvelu otetaan käyttöön myöhemmin.

Tukea nuoren oman elämäntilanteen mukaisesti

Ohjaamo pyrkii erityisesti tukemaan erilaisissa siirtymävaiheissa olevia nuoria. Ohjaamo tarjoaa nuorelle tietoa, neuvontaa ja ohjausta oman tilanteen selvittelemiseksi. Palvelutarpeen arvioinnissa nuoret ovat itse aktiivisia ja heidän yksilölliset tarpeensa otetaan huomioon. Olipa kyseessä sitten nuoren pääsy koulutukseen tai työelämään, tarve päästä kuntoutukseen tai jokin muu uutta suuntaa vaativa elämäntilanne, Ohjaamon eri alojen asiantuntijat selvittävät tilannetta ja auttavat eteenpäin.

Ohjaamon käytössä on toiminnallisia palveluja, jotka sekä auttavat tunnistamaan nuoren tarpeet että vahvistavat nuoren toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä. Ohjaamo toimii nuoren tukena, kunnes tilanteeseen löydetään pitempikestoinen ratkaisu. Ratkaisu voi olla esimerkiksi se, että nuori pääsee yhteistyöverkoston tarjoamiin palveluihin tai hän siirtyy opiskelemaan tai työelämään.

Monialainen yhteistyöverkosto nuoren tukena

Ohjaamon laajaan yhteistyöverkostoon kuuluu useita viranomaisia, kuten TE-palvelujen asiantuntijoita, kuntien sosiaali- ja terveyspalveluja, kunnan nuorisotoimi, Kela, oppilaitoksia ja työpajoja. Näiden lisäksi toimintaan osallistuu kolmannen sektorin toimijoita, vapaaehtoistyötä tekeviä ja muita nuorten parissa toimivia tahoja.

Ohjaamo toimii myös linkkinä nuorten ja paikallisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen suuntaan. Tavoite on edistää työnantajien ja nuorten kohtaamista ja siten löytää nuorille töitä.

Toiminta käynnistyy vuoden 2015 aikana

Nuorisotakuun toteuttamista ja Ohjaamoiden perustamista tuetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoituksella. Rahoitusta saatiin, sillä nuorten työllistymisen edistäminen on yksi EU:n rakennerahastokauden 2014–2020 painopisteistä. Rahoituksen turvin Ohjaamojen toiminta on parhaillaan käynnistymässä pilottihankkeissa useilla paikkakunnilla. Pyrkimys on kuitenkin alusta pitäen saada toimintamalli vakiinnutettua valtakunnallisesti parin vuoden kuluessa.

Nuorisotakuun valtakunnallisella ESR-rahoituksella tuetaan Ohjaamo-palvelupisteiden perustamista Forssaan, Espooseen, Helsinkiin, Iisalmeen, Jyväskylään, Keski-Uudellemaalle, Kokkolaan, Kouvolaan, Lahteen, Lappeenrantaan, Tampereelle, Turkuun, Vaasaan ja Vantaalle. Myös muille paikkakunnille on syntymässä samantyyppistä toimintaa kuin Ohjaamoissa. Eri puolilla Suomea kootaan parhaillaan yhteistyöverkostoa sekä rekrytoidaan ja koulutetaan palvelupisteiden työntekijöitä. Hyvien kulkuyhteyksien varrelle sijoittuvien palvelupisteiden tilaratkaisut ovat myös varmistumassa.

Ohjaamo-mallista on olemassa jo hyvin toimivia esimerkkejä, kuten Byströmin talo Oulussa, Petra-projekti Vantaalla, Avoin ammattiopisto Joensuussa ja Olkkari Mikkelissä. Näiden esimerkkien hyviä toimintamalleja ja kokemuksia hyödynnetään Ohjaamoja kehitettäessä.

Taustalla nuorten tarve saada henkilökohtaista ohjausta

Ohjaamot vastaavat monissa nuorten palveluja ja nuorisotakuun toteuttamista seuranneissa tutkimuksissa todettuihin puutteisiin. Selvitysten mukaan nuoret toivovat lisää erityisesti henkilökohtaista ohjausta sekä helposti lähestyttäviä matalan kynnyksen palveluja. Selvä tarve on myös tiivistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja lisätä tiedonvaihtoa.

Vuosina 2011–2015 toiminut nuorisotakuu-työryhmä suosittaa loppuraportissaan, että nuorisotakuun toteuttamista jatkettaisiin myös ensi hallituskaudella. Työn pitäisi perustua julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyöhön, johon nuoret osallistuisivat aktiivisesti. Tätä toimintatapaa kutsutaan Public-Private-People-Partnership -malliksi. Jatkossa nuorisotakuussa pitäisi keskittyä aiempaa enemmän kehittämään ennaltaehkäisevää monialaista yhteistyötä peruspalveluissa. Monialaista yhteistyötä ja viranomaisten välistä tiedonkulkua tehostamalla voidaan tukea nuorten yksilöllisten polkujen rakentumista. Monialaiseen yhteistyöhön pohjautuvan Ohjaamo-mallin kehittäminen ja palvelumallin vakiinnuttaminen ovat keskeinen osa nuorisotakuun jatkotoimia.

Ohjaamojen kehittämisestä on saatavilla lisätietoja toistaiseksi osoitteessa:
Ohjaamo-hankkeet käynnistyneet – lisää suunnitteilla!

Tutustu myös nuorisotakuu-työryhmän loppuraporttiin ja suosituksiin jatkotoimiksi:
Nuorisotakuu-työryhmän loppuraportti ja suositukset jatkotoimiksi (pdf) (884.7 KB)

Palaa otsikoihin